پد لاک پاک کن

پد لاک پاک کن

پد لاك پاك كن آلبورا
تحت ليسانس شركتCARASA اسپانيا فاقد استون و بدون ايجاد سفيدك روي ناخن مي باشد. 
از شكنندگي و ناصاف كردن كردن ناخنها جلوگيري مي نمايد و باعث استحكام ناخنها مي گردد.
پد لاك پاك كن آلبورا در بسته هاي 5 عددي موجود مي باشد.

تاریخ

16 مهر 1394

مجموعه ها

محصولات آلـبورا