اسپری موی سر آلبورا

اسپری موی سر آلبورا

اسپری موی سر آلبورا ( نرمال ) : 

اسپری موی سر آلبورا تحت لیسانس  شرکت CARASA اسپانیا می باشد.که دارای درخشندگی و چسبندگی مورد دلخواه شما می باشد که حالت موی سر شما را تثبیت می نماید.به راحتی قابل شانه کردن می باشد.

تاریخ

03 بهمن 1393

مجموعه ها

محصولات آلـبورا